Oppdrett av laks er en viktig næring i Norge, men gir også miljøutfordringer. Både økt forekomst av lakselus og genetisk innblanding fra oppdrettslaks i ville populasjoner påvirker villaksen negativt. Oppdrettsanleggene slipper også ut næringssalter og slam som kan ha betydelige miljøeffekter, spesielt lokalt.

Les mer om miljøutfordringer knyttet til oppdrett av laks her: http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/Fiskeoppdrett/

Kilder: miljøstatus.no, Miljødirektoratet

Laks (oppdrett) er på den oransje listen; vær kritisk.

Laks (oppdrett) er et godt klimavalg.

Se etter dette merket:

Krav MSC (Marine Stewardship Council)